Jwenn Èd

Kóman Pou Mande ACLU of Florida Pou Ede-w?

Li trè difisil pou pale-w de tout kalite ka ke ACLU travay sou- yo, men pi fó pwoblèm nou rezoud se lè leta isit vyole dwa prive you moun sou zafè relijyon, pale, di sa-w panse osinon lè gouvènman pa fè bagay yo jan li ta dwe.  Nou pran ka lè yo fè diskriminasyon a koz de ras, si ou se fi ou gason, ou seks.

Malerezman, se plent an angle ak an panyòl sèlman nou kapab aksepte.  Kifè, si ou ta santi ke gen yon vyolasyon de dwa sivil-ou, e ke ou ta renmen resevwa enfòmasyon, oswa èd, nan men American Civil Liberties Union Of Florida, se pou ou ekri-nou swa an angle, swa an panyòl.

Ou ka rele-nou, oswa ekri-nou pou mande
yon fòm pou pote yon plent nan: 

ACLU of Florida
4500 Biscayne Blvd., Ste. 340
Miami Fl 33137
(305) 576-2336